Formålsparagrafen: Et viktig steg på veien

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny formålsparagraf for skole og barnehage. Ut går "kristen og moralsk oppseding" og inn kommer et helt rammel av religioner og livssyn med det formål å omfavne alle. Unntatt oss som mener at religion og livssyn ikke har noe å gjøre i en formålsparagraf i det hele tatt.

For de som ikke kommer fra Dagbladets artikkel lyder forslaget til ny formålsparagraf som følger (utdrag):

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet og på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religionar og livssyn og slik dei er forankra i menneskerettane.

Det er godt at den kristne formålsparagrafen vi vokste opp med nå forsvinner. Men det er ikke noen grunn til at den nye paragrafen fortsatt skal nevne religion og livssyn. Det burde vært satt punktum etter "solidaritet". Bare når formålet med undervisningen er fritt for føringer fra livssyn kan vi ha full religionsfrihet.

Mitt problem med formuleringen er at vi ikke trenger verken kristendom, humanisme eller andre religioner og livssyn for å utvise respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd, solidaritet og menneskerettighetene. Dette er verdier som eksisterer uavhengig av religion, ikke på grunn av dem. Og tenker man på for eksempel kristendommens og islams historie kan man vel til og med påstå at disse verdiene eksisterer på tross av religionene - definitivt ikke på grunn av dem. For hvor mange kriger har ikke blitt kjempet, hvor mange mennesker har vel ikke blitt undertrykt i religionens navn?

Det betyr selvfølgelig ikke at barna våre ikke skal lære om religion. Religion er og kommer til å være en svært viktig del av vårt samfunn med mer eller mindre formell og uformell makt. Det er derfor viktig at neste generasjon har kunnskap om de forskjellige religionenes opprinnelse, historie, leveregler og samfunnssyn - blant annet. Først når denne kunnskapen formidles uten livssynspåvirkning kan vi med god samvittighet hevde at unge mennesker har mulighet til ta et opplyst og selvstendig valg med hensyn til eventuell religiøs tilhørighet. Og siden opplyste valg innebærer forståelse om tilgjengelige alternativer vil dette kunne være med på å redusere religiøs fanatisme.

Det forundrer meg for så vidt ikke at KrF er på banen mot denne endringen. Ved sin faktiske eksistens viser KrF at de ikke har forstått et grunnleggende prinsipp - religion og politikk hører ikke sammen. For at et samfunn skal fungere er vi avhengig av saklige diskusjoner og kompromisser. Et synspunkt med basis i religion kan ofte ikke forklares med bakgrunn i fakta, men i tro. Og tro er ikke forhandlingsbart. Og går man til forhandlinger, hvor blir det av troen da? Hva folk personlig mener er selvfølgelig opp til dem. Men et samfunn kan ikke bygges på en tro som ikke er basert på saklige fakta så lenge ikke alle dets innbyggere deler nøyaktig den samme tro.

I mine øyne bør for øvrig ikke de som er trygge på sin tro være redde for at barna deres ikke lenger lenger blir opplært etter kristen tro. Det er viktig å lære sine barn om alternative måter å se livet på, det være seg gjennom opplevelse av fremmede kulturer, kultur og litteratur eller religion. Mener man at kristendommen er så sterk og viktig bør man jo være trygg på at barna selv vil komme til samme konklusjon - også etter at de har lært om islam, buddhisme, hinduisme, osv. For hva er egentlig galt med å la våre barn få vokse opp før de på selvstendig grunnlag tar stilling til sin religiøse overbevisning, slik vi gjør med andre viktige valg i livet?

For å sitere Christopher Hitchens, en av de mange som har satt fokus på ateisme de siste årene; "Det finnes ikke religiøse barn, bare barn av religiøse foreldre". Jeg vil gjerne trekke den enda et hakk videre og bytte ut "foreldre" med "oppvekst".

Nettopp derfor er det så viktig med en formålsparagraf uten referanse til religion eller andre livssyn. Jeg håper og tror at det er neste steg - så snart tiden er moden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar